Perfil del contractant AOC

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. També trobareu el plec de clàusules administratives particulars de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Per tal que sigui una interficie veraç i segura el perfil del contractant de l'ajuntament funciona a través de la plataforma AOC (Administració oberta de Catalunya) implantada per la Generalitat. Per poder accedir-hi cliqueu a  la següent imatge.

perfilcontractant